navigate_next

Pacjencie, czy znasz swoje prawa?

11 marca, 2022

Bez względu na to, czy pacjent udaje się do szpitala, czy do prywatnego gabinetu lekarskiego lub fizjoterapeutycznego powinien mieć możliwość zapoznania się z przysługującymi mu prawami. Każdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych jest bowiem zobowiązany przez ustawodawcę do udostępnienia pacjentowi listy przysługujących mu praw na piśmie, w miejscu ogólnodostępnym[1]. W praktyce takie listy nazywane są często „Kartami Praw Pacjenta” i umieszczane są w gablotach na ścianach lub rozkładane na stoliku w poczekalni. Można je również znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów leczniczych.

W sytuacji, jeżeli pacjent ma problemy z poruszaniem się, informację o przysługujących mu prawach należy udostępnić w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym znajduje się pacjent.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta, ze względu na specyfikę formy wykonywania zawodu wyłącznie w miejscu wezwania indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych, indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych i indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych obowiązku informacyjnego nie stosuje się.

Podstawowymi prawami pacjenta są:

 1. prawo do świadczeń zdrowotnych,
 2. prawo do informacji,
 3. prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 4. prawo do tajemnicy informacji związanych z pacjentem,
 5. prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
 6. prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta,
 7. prawo do leczenia bólu,
 8. prawo do dokumentacji medycznej,
 9. prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 10. prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 11. prawo do opieki duszpasterskiej,
 12. prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

[1] Art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 64, dalej jako: „ustawa o prawach pacjenta”)

radca prawny Monika Klempous

Zapraszamy do kontaktu