Zakaz konkurencji członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Z uwagi na fakt, że członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają dostęp do wszelkiego rodzaju informacji związanych ze spółką, w tym dotyczących przedsięwzięć biznesowych, ustawodawca wprowadził w stosunku do nich instytucję zakazu konkurencji. Jej główną funkcją jest ochrona interesów spółki przed nieuczciwymi praktykami członków zarządu spółki.

Zgodnie z art. 211 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2052, dalej jako: „k.s.h.”) członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

W myśl art. 211 § 2 k.s.h., jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powołania zarządu, tj. co do zasady zgromadzenie wspólników.

Z mocy prawa zakaz konkurencji obowiązuje od momentu powołania danej osoby na członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do momentu ustania członkostwa w zarządzie spółki. Jednak dopuszczalne jest przedłużenie okresu jego trwania w umowie spółki z o.o.

Przewidziany w kodeksie spółek handlowych zakaz konkurencji nie obowiązuje wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dopuszczalne jest jednak wprowadzenie takiego zakazu konkurencji w umowie spółki lub w drodze uchwały zmieniającej umowę spółki, podjętej przez wszystkich wspólników, których zakaz ma dotyczyć.